Sokolská župa Jana Podlipného

Detail dokumentu

informace pro jednoty

Platnost dokumentu do 31.12.2012

Grant na vybavení tělocvičen pro oddíly sokolské všestrannosti

Ze dne 04.05.2012 Autor:

Vložil: Chlumský Martin dne: 04.05.2012 20:15:43 

Určeno všem župám a T.J.
 
 
G R A N T /MŠMT – Program V. – Organizace sportu/
odboru všestrannosti České obce sokolské na rok 2012 
- vybavení tělocvičen pro oddíly sokolské všestrannosti
 
 
Náčelnictvo odboru všestrannosti ČOS v roce 2012 navazuje na systematické přispívání k materiálnímu vybavení oddílů všestrannosti v tělocvičných jednotách. Chce tímto podpořit jejich činnost v rámci Programu ČOS na léta 2007 - 2012. 
 
Náčelnictvo odboru všestrannosti ČOS vypisuje pro rok 2012, ze svých plánovaných prostředků na rok 2012, grant na vybavení tělocvičen v tělocvičných jednotách pro oddíly sokolské všestrannosti.  
 
Určení: Grant je určen na vybavení tělocvičen tělocvičných jednot,  kde působí oddíly všestrannosti a v místě nejsou pro činnost odpovídající podmínky (žádné nebo zastaralé vybavení).
 
Poskytování grantu: Grant může být přidělen pouze na základě žádosti tělocvičné jednoty, kterou případně upraví a podá  župa  na předepsaném formuláři. Na grant není právní nárok.
Žádosti o grant vyhodnotí grantová komise náčelnictva OV ČOS, která navrhne výši finančních prostředků. Návrh projedná vedení náčelnictva ČOS a seznam žup s výší přidělení finančních prostředků doporučí ke schválení 
P ČOS. Finanční prostředky budou poskytnuty župě v úhrnu. Župa finanční prostředky přerozdělí tělocvičným jednotám na základě POŘADNÍKU.
 
Z grantu lze hradit: nákup materiálu neinvestiční povahy (tj. do 40.000,-Kč včetně DPH),
vždy s vazbou na činnost oddílů sokolské všestrannosti:
 
- nákup nářadí, náčiní, cvičebních pomůcek 
  (např. žíněnky, lavičky, gymbaly, stepy, bossu, florbalové branky apod.) - audiovizuální techniku 
 
Z grantu nelze hradit:
- výdaje spojené s provozem tělocvičny (nájemné, provozní náklady, údržba) 
- mzdy činovníkům, pracovníkům provozu, cvičitelům, lektorům
- náklady na cvičební úbory, zvukové a obrazové nosiče
- propagaci a inzerci
 
 
Spoluúčast: Na přidělené finanční prostředky se navýšení z vlastních zdrojů nepožaduje.
 
Podání žádosti: Žádost o příspěvek z tohoto grantu může  na svou župu podat každá tělocvičná jednota, kde působí oddíl všestrannosti.  
 
Časový sled:
1/  Župa obdrží soubor formulářů pro podání žádosti o grant. Župa je povinna rozeslat průvodní dopis a formulář „Žádost tělocvičné jednoty“ všem svým tělocvičným jednotám, kde působí oddíly všestrannosti. 
 
2/ Tělocvičná jednota zašle na svou župu vyplněný formulář žádosti, v termínu, který si určí župa.
 
3/ Župa sestaví ze zaslaných žádostí POŘADNÍK. Na základě znalostí místních poměrů může v žádostech tělocvičných jednot upravit pořadí (priority) požadovaných položek i celkovou výši finančních prostředků požadovaných tělocvičnou jednotou. Po přidělení finančních prostředků náčelnictvem ČOS již nebude mít župa možnost finanční prostředky zpětně přesměrovat. Proto sestavování pořadníku věnujte maximální pozornost. 
 
4/ Župa zašle žádost o grant (POŘADNÍK + kopie žádostí T.J.) 
   
nejpozději do 8.června 2012 na adresu:
 
Odbor všestrannosti ČOS, k rukám J.Kučery, Újezd 450, 118 01 Praha 1,
 
 
Přidělení finančních Župy budou písemně seznámeny s výší přidělených finančních prostředků, 
prostředků: které budou v úhrnu zaslány na župy po uvolnění  financí vedením ČOS. Přibližný termín – konec června 2012. 
 
Vyúčtování:         Bude podléhat režimu vyúčtování ostatních státních dotací. Formuláře a pokyny pro vyúčtování obdrží župa společně s formuláři pro vyúčtování ostatních státních dotací (přibližně koncem června 2012).
Finanční prostředky je nutno vyčerpat do 31. prosince 2012.
Župa stanoví tělocvičným jednotám, které obdržely finanční prostředky z grantu termín pro vyúčtování. Tělocvičná jednota vyhotoví vyúčtování na předepsaném formuláři a odešle župě. Župa zašle jednorázově všechna vyúčtování  - nejpozději do 8. ledna 2013 na adresu ČOS k rukám ses. Karin Dvořákové. 
 
POZOR! Nevyčerpané finanční prostředky z grantu poukáže župa  
                         do 30. listopadu 2012 na účet ČOS (č.ú. 277699580257/0100),
                         současně zašle písemné oznámení na adresu OV ČOS a kopii do účtárny ČOS.
 
V případě, že župa nepředloží v termínu vyúčtování  poskytnutého grantu a neodvede nevyčerpané prostředky, pozastaví náčelnictvo ČOS župě poskytování všech dalších dotací a příspěvků.
 
Kontaktní osoba:       Jarek Kučera tel. 257 007 346            e-mail: jkucera@sokol.eu
 
 

Součásti dokumentu:

Sokolská župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 2 / 111, 101 20 Praha 10, tel. 271 742 775, zpodlipneho@volny.cz

Powered by SWE - Sokol Web Engine © 2010 - 2015 Vladislav Voráč