Sokolská župa Jana Podlipného


Historie župy Jana Podlipného

Jak bylo uvedeno v úvodní stránce, vznikla podoba Středočeské župy Jana Podlipného, tak jak jsme ji znali před reorganizací v r. 2003, postupným oddělením ostatních pražských žup z původní velké župy, zahrnující jednoty z Prahy a jejího okolí. Poslední se odtrhla župa Barákova a to v r. 1898, které je tedy rokem vzniku této župy a prakticky tedy i rokem vzniku Středočeské župy Jana Podlipného v podobě před reorganizací.

V době svobodné existence Sokola žila župa aktivním životem, o čemž svědčí župní zpravodaj VZLET, který začal vycházet v r.1910 a jehož některé ročníky lze nalézt ještě v knihovnách některých větších jednot župy např. Sokola Královské Vinohrady. Tam péčí bývalého starosty Sokola Kr. Vinohrady br. Luďka Jirsáka vznikla obsáhlá kronika této ednoty, kterou je možné v jednotě získat. Tato kronika částečně svým způsobem zobrazuje i život župy.

Po r. 1990 byla župa obnovena v lednu 1991. Prvním starostou byl zvolen br. ing. Milan Volek ze Sokola Strašnice. V této funkci pokračoval zprvu br. ing. Josef Kapička ze Sokola Český Brod a posléze br. ing. Vladimír Šilhán ze Sokola Praha Vršovice. Toho v roce 2007 vystřídal br. PhDr Lubomír Novotný rovněž z vršovické jednoty. Prvním velkým cílem bylo obnovení činnosti co největšího počtu jednot, které historicky do regionu župy patřily. Velkým pomocníkem při tom byl jednak zákon č. 83/90 o navracení sokolského majetku, ale i první tajemník župy br. ing. Fr. Maňas, jehož zásluhou byly získány informace o stavu sokolstva v jednotlivých jednotách. Přesto se nepodařilo obnovit všechny jednoty, které zde sokolským životek žily před komunistickým převratem v únoru r. 1948

Před reorganizací župního uspořádání (viz úvod) sdružovala župa 21 sokolsých jednot. Reorganizace ponechala v župě pouze pražské jednoty bývalé Sokolské župy Středočeské Jana Podlipného a dle dohody s bývalou Sokolskou župou Barákovou sem vstoupily i pražské jednoty této župy. Od zač. roku 2003, kdy vstoupila reorganizace v platnost, však župa nese název Sokolská župa Jana Podlipného,

 

JUDr. Jan Podlipný
( 24. 8. 1848 Hněvčeves – 19. 3. 1914 Praha)
 
     Jan Podlipný se narodil roku 1848 v Hněvčevsi v zámožné venkovské rodině sedláka. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a v oktávě přestoupil na akademické gymnázium v Praze, kde maturoval roku 1868. V dubnu roku 1874 získal na právnické fakultě Univerzity Karlovy doktorát. O rok později, v roce 1875, se žení s Annou Nebeskou. Roku 1880, skládá advokátní zkoušky a zřizuje si vlastní advokátní kancelář. Roku 1889 se stal prvním starostou České obce sokolské. Starostou byl až do roku 1906. V roce 1891 byl za mladočeskou stranu poprvé zvolen do městské rady. Dne 2. ledna 1897 byl Jan Podlipný zvolen starostou královského hlavního města Prahy. Ve své programové řeči se vyslovil pro přičlenění okolních měst a obcí k Praze.
     Byl velkým příznivcem Libně a jako starosta Svazu slavanského Sokolstva byl přítelem starosty libeňského Sokola a radního Františka Filipa. V roce 1901 se významnou měrou zasloužil o připojení Libně k Praze.
JUDr. Jan Podlipný žil a zemřel v Praze na Starém Městě v domě čp. 309 v Bartolomějské ulici 13, kde je umístěna i pamětní deska z roku 1924 věnovaná Československou obcí sokolskou. Pamětní deska je i na jeho rodném domě v Hněvčevsi (okres Hradec Králové). V roce 1935 mu byl nákladem Spolku pro zbudování pomníku JUDr. J. Podlipnému v Praze VIII. postaven na místě bývalé obecní váhy na jižní straně zámeckého parku pomník. Vznikl ve spolupráci akademického sochaře Jaroslava Brůhy a libeňského architekta Jana Bloudka.
 
Pochován je na Olšanských hřbitovech - hřbitov č. IV, odd. 8, hrob 1-2.
 

 

 

Sokolská župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 2 / 111, 101 20 Praha 10, tel. 271 742 775, zpodlipneho@volny.cz

Powered by SWE - Sokol Web Engine © 2010 - 2015 Vladislav Voráč